„Dunav dobrovoljni penzijski fond“ ove godine slavi deset godina uspešnog poslovanja. U protekloj deceniji, „Dunav fond“ je profesionalno i odgovorno gradio tržište dobrovoljnih penzija u zemlji i u velikoj meri doprineo porastu štednje za starost građana. Ta štednja, odnosno imovina fonda, iznosi 13,7 milijardi dinara, što čini 41% tržišnog učešća. U proteklih godinu dana, imovina je porasla za 1,4 milijarde dinara.      

Zoran Milivojević, izvršni direktor „Dunav društva“, najavio je da će 2017. godina, kao godina obeležavanja desetogodišnjice rada, biti u znaku humanitarnih i društveno odgovornih aktivnosti. Naime, svakog meseca, počev od aprila, pet odsto prihoda od ulazne naknade ostvarene u prethodnom mesecu biće donirano u humanitarne i društveno odgovorne svrhe. Pored toga, društvo je tradicionalno i ove godine pomoglo Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu.

Investicioni cilj „Dunav fonda“ jeste realizacija kontinuiranog i stabilnog prinosa i rasta, uz  preuzimanje umerenog nivoa rizika i očuvanje sigurnosti akumuliranih sredstava. Ostvareni prinosi pokazuju da Fond u potpunosti ispunjava taj cilj.

Od blizu 84.000 članova, najveći broj njih čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – 77%, dok individualnih članova ima 23%. U odnosu na početak poslovanja, struktura članova pokazuje znatan rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Odnos muškaraca i žena je konstantan i iznosi  61% prema

39% u korist muškaraca. Prosečna uplata iznosi 4.000 dinara, dok je prosečna starost članova 47 godina. Maloletnih članova je 40, a najmlađi ima sedam meseci. Prosečan iznos na računima članova je 145.000 dinara.

Iz fonda je isplaćeno preko 38.000 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 3,2 milijarde dinara, a redovno se isplaćuje 225 penzija. Prosečna penzija iznosi 14.519 dinara. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je preko 33 milijarde dinara, koliko iznosi štednja za starost više od 183.000 građana.

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. zadržala je u 2016. godini lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. Svi pоslоvni pаrаmеtri pоkаzuјu pоzitivnе pоmаkе i nаstаvаk su zаpоčеtоg trеndа u 2015. gоdini. Ostvarena dobit je tri puta viša nego 2015. godine. „Dunav osiguranje“ je u 2016. godini ostvarilo dоbit koja pre oporezivanja iznоsi 1,06 miliјаrdi dinаrа, štо је tri putа višе nеgо u 2015. gоdini. Nеtо dоbitаk će biti isplаćеn u vidu dividеndi аkciоnаrimа Kоmpаniје. Dividеndе ćе biti uplаćеnе i u budžеt RеpublikеSrbiје u sklаdu sа učеšćеm RS u kаpitаlu Kоmpаniје оd 45 odsto. Brut о prеmiја оsigurаnjа Kompanije „Dunav“ 2016. godine iznоsi 22,9 miliјаrdi dinаrа i zа 6,7 odsto (1,4 miliјаrda dinаrа) je višа u poređenju sa 2015. gоdinom. Brој pоlisа prоdаtih u 2016. Gоdini iznоsi 1,81 milion, štо је zа 4,6 procenata, оdnоsnо 80.000, višе nеgо u 2015. gоdini. Kompanija je u 2016. Godini osiguranicima isplatila više od 8,3milijarde dinara poodštetnim zahtevima. Vrеdnоst аkciја Kоmpаniје nа Bеоgrаdskој bеrzi pоrаslа је tоkоm 2016. gоdinе zа 71 posto.

Dunav osiguranje“ je u Valjevu, u okviru dvodnevnog Sajma voćarstva koji se održavao u ovom gradu, organizovalo treću edukativnu radionicu „Žene u agrobiznisu“, na kojoj su predstavljene brojne pogodnosti osiguranja za poljoprivrednike. Mnoštvo okupljenih poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, učenici Poljoprivredne škole u Valjevu na smeru voćarstvo, kao i meštani tog kraja, pokazali su interesovanje za učešće u radionici na temu osiguranja. Direktorka Glavne filijale Valjevo „Dunav osiguranja“ Svetlana Tomić je u svom izlaganju okupljenima, predstavila ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – voća, plodova, useva i životinja, kao i osiguranje imovine. Iz bogate ponude usluga „Dunav osiguranja“ za osiguranike u Kolubarskom okrugu, prema njenim rečima, izdvajaju se osiguranje useva i plodova – ratarskih i povrtarskih, a naročito voćarskih kultura, čija je proizvodnja dominantna na tom području. Godišnja premija osiguranja za ratarske kulture, u zavisnosti od vrste kulture i prosečnog prinosa po jednom hektaru, kreće se od 4.020 dinara za hektar kukuruza do 3.050 dinara za hektar pšenice. Što se tiče osiguranja voćarskih kultura, može se izdvojiti ponuda za osiguranje šljiva s premijom od 29.937 dinara po hektaru i osiguranje malina s premijom od 120.582 dinara po hektaru, kao i osiguranje kupina s premijom od 90.436 dinara po hektaru, rekla je ona. „Kada govorimo o osiguranju životinja od opasnosti uginuća usled bolesti, prinudnog klanja ili pomora nesrećnim slučajem, iznos godišnje premije za osiguranje goveda (krava), na vrednost grla od 150.000 dinara, doseže 7.969,50 dinara“, rekla je Svetlana Tomić Tanjugu. Prilikom zaključenja polise osiguranja za goveda Kompanija, takođe, odobrava popuste na broj životinja. Primera radi, za osiguranje pet i više grla odobrava se popust od 10 odsto, a za osiguranje 11 i više grla popust je 20 odsto. Takođe, u ponudi je i osiguranje drugih životinjskih vrsta kao što su svinje, ovce... Tomić je dodala da je jedna od bitnih pogodnosti to što Ministarstvo poljoprivrede svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u tekućoj godini zaključila i isplatila premiju osiguranja u celosti odobrava subvenciju od 45 odsto. „Naša Kompanija je davno prepoznala potencijal poljoprivrede. Fabrika pod vedrim nebom treba da bude osigurana“, naglasila je direktorka GFO Valjevo. Kako kaže, „Dunav“ se orijentisao na osiguranje useva i plodova jer je to veoma važno za egzistenciju poljoprivrede u celini. „Obično se smatra da je osiguranje trošak, a ne potreba za ekonomskom sigurnošću, budući da ulažete u nešto što pored tržišnih rizika nosi i rizik od prirodnih nepogoda“, naglasila je Svetlana Tomić.

Crepaja u Južnom Banat, petog marta ove godine, bila je mesto održavanja druge radionice na kojoj je predstavljena ponuda za osiguranje agrarne proizvodnje Kompanije „Dunav osiguranje“ . Vrednim poljoprivrednim proizvođačima toga kraja, kao i preduzetnicima sadržaj ponude najveće nacionalne odiguravajuće kuće u Srbiji predstavili su direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu sa saradnicuima. Kompanija „Dunav osiguranje“, rekao je tom prilikom Miloš Bjelić, ima više od 90 različitih vrsta osiguranja, kao i bogat asortiman usluga u segmentu osiguranja poljoprivrede, tako da poljoprivrednici mogu da izaberu ono što njima najviše odgovara. Svake godine širimo paletu usluga počev od osiguranja imovine, poljoprivrednih mašina, useva, voćarsko–vinogradarskih i ratarsko-povtarskih kultura, a mogu osigurati i život. - U Glavnoj filijali „Dunav osiguranje“ Pančevo“ koristiomo svaku priliku da u Južnom Banatu obiđemo poljoprivredne proizvođače i naše osiguranike i da im prezentujemo osiguranje, kako bi shvatili da osiguranje nije trošak već investicija. Visina premije naravno zavisi od vrste kulture koja se osigurava, gde se ta kultura gaji i sl. Na primer, na bazi osiguranja jednog katastarskog jutra pod kukuruzom visina premije iznosi oko 1.000 dinara. Kompanija odobrava i dodatne popuste, u zavisnosti od učestalosti grada, da li se premija plaća u celosti ili odloženo, predstoje i sajamski popusti, tako da visina premije bude i značajno niža od navedene kalkulacije. Premija se placa u visini od 5 odsto prilikom zaključenja polise, a ostatak premije osiguranici mogu da plate po skidanju useva. I Ministarstvo je prepoznalo značaj osiguranja, pa je registrovanim poljoprivrednim proizvođačima obezbedilo i povrat premije osiguranja u visini od 40 odsto, što ovu ponudu čini još povoljnijom. Tako umesto početnih 1.000 dinara kalkulacija za osiguranje jednog jutra iznosi oko 500 dinara po jutru kukuruza. U Srbiji se osigurava oko 10 odsto obradivih površina, a u Južnom Banatu taj procenat je viši, oko 15 odsto. Poljoprivredni proizvođači u ovim krajevima osiguravaju ratarske, voćarske, vinogradarske i druge kulture. Kompanija ima oko 50 odsto tržišnog učeša. Ovaj visok procenat učešća na tržištu delom je produkt brze i efikasne procene i isplate šteta, kao i učešća u franšizi od 10 odsto od iznosa procenjene štete, a ne od sume osiguranja, zaključuje Miloš Bjelić, direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu. Srđan Aleksić, vlasnik Almeksa, firme koja okuplja veliki broj kooperanata koji su prisustvovali i aktivno učestovali tokom radionic,rekao je da je poljoprivreda velika škola i istakao da su ovakvi skupovi veoma bitni, pogotovu zimi kada u poljoprivrednoj proizvodnji nema puno posla. Osiguranje je gotovo podjednako bitno, kao i sama proizvonja. Osiguravajuće kuće, kao što je to učinio danas „Dunav“ u prilici su da više razgovaraju sa proizvođačima i da im na konkretnim primerima ukažu koliko je to korisno. Ljudi u Srbiji, pa i u ovom kraju, nemaju naviku da osiguraju poljoprivrednu proizvodnju, ali iskustva iz ranijih godina pokazuju da ulaganje u osiguranje treba da stave u svoju kalkulaciju. Almeks osigurava svoje useve, semenske useve, strna žita i povrće i do sada se to pokazalo kao potpuno ispravno, kaže Aleksić.

Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji sa Udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, i 2017. godine nastavlja s realizacijom edukativnih radionica pod nazivom „Preduzetnice u agrobiznisu“. Prva interaktivna radionica u novom ciklusu održana je u Kuzminu, u Sremu, pred pedesetak meštana, poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava. Predstavnici Glavne filijale Srem Kompanije „Dunav osiguranje“ prezentirali su ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – useva, plodova i stoke, kao i osiguranje imovine. - Sa željom da budemo pravi partneri poljoprivrednicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, nastojali smo da prilikom formiranja ponude uzmemo u obzir specifičnosti različitih delatnosti – rekla je na početku izlaganja Milka Dragović, prezenter ponude „Dunav osiguranja“. – Poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom. Koliko god truda, znanja i volje uložili u proizvodnju, poljoprivredni proizvođači mogu ostati bez očekivanih proizvoda i dobiti usled samo jednog padanja grada, poplave ili oluje. Kao lider na tržištu osiguranja i jedina domaća osiguravajuća kuća, s tržišnim učešćem u osiguranju useva i plodova od 47 odsto, čvrsto smo rešeni da nastavimo da pružamo adekvatnu zaštitu našim poljoprivrednim proizvođačima. Kada govorimo o osiguranju biljne proizvodnje, u ovom kraju su prisutne ratarske kulture pšenice, soje i posebno kukuruz, kojeg ima najviše na njivama i on se najviše osigurava. Tako, ako poljoprivrednik osigurava preko ugoravača, što je u većini slučajeva zadruga, na osiguranu sumu od 128 000 dinara premija iznosi 1500 dinara, dok za individualno osiguranje premija iznosi 2400 dinara. Kad je reč o osiguranju životinja, a u Sremu su posebno prisutne svinje tovljenici na osiguranu sumu od 19000 dinara po grlu preko ugovarača premija staje 600 dinara, dok individualno košta 900 dinara. Kod priplodnih krmača, dužina trajanja osiguranja može biti 12 meseci. Preko ugovarača osiguranje iznosi 4000 dinara, dok je pojedinačno 5500 dinara po priplodnoj krmači. Po rečima gospođe Milke Dragović, država već nekoliko godina preko resornog ministarstva subvencioniše osiguranje biljne i životinjske proizvodnje sa 40 procenata premije osiguranja. Slično čine i pojedine opštine, što predstavlja dodatnu pogodnost za poljoprivredne proizvođače. Iako je napredak i dalje simboličan, ova mera, nesumnjivo, daje dobre rezultate i ima podršku i osiguranikā i osiguravačā. Osim navedenog, kada je reč o osiguranju životinja, „Dunav osiguranje“ je potpisnik Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sprovođenjem Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Tim ugovorom Ministarstvo se obavezalo da plati 100 procenata premije za osiguranje životinja koje su predmet kredita. - Našim klijentima, poljoprivrednim proizvođačima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnicima pre svega možemo obećati kao i do sada brzu i efikasnu naknadu štete u svakom momentu – zaključila je Milka Dragović iz Kompanije „Dunav osiguranja“. Da je vreme olakog predviđanja poljoprivredne proizvodnje odanvo prošlo, upozorio je dr. Goran Begavac, rukovodilac odeljenja za kukuruz kompanije „NS seme“., koji između ostalog ističe: - U proteklih pet godina smo imali jednu ekstremno sušnu 2012. i jednu ekstremno kišnu 2014.godinu, što rečito govori o klimi koja postaje surova, teža i nepredvidiva. Samim tim, važno je pretpostaviti eventualne štete i gledati kako da se one preduprede, rekao je gospodin Begavac. U ataru Kuzmina se nalazi i 50 hektara vinograda, porodične firme Dragana Trivanovića. Kako proizvode posebne sorte belog Italijanskog rizlinga, Frankovku, Sivi pino, a od crnih sorti širu, Merlo i Kaberne Sovinjon, proizvodnja je skupa i svaka vremenska neprilika može biti kobna. Razmišljajući kako da smanji rizike gospodin Trivanović i ljudi iz njegovog preduzeća su se osigurali i to kod Kompanije „Dunav osiguranje“, s kojom imaju odličnu poslovnu saradnju i sve pričinjene štete se na vreme isplaćuju. Momčilo Trajković iz istog mesta jednostavno kaže da osigurava svu svoju poljoporivrednu proizvodnju i ratarstvo i stočartvo. - Osiguranje je veoma bitno, jer mirnije spavam. Svašta se dešava i kada si osiguran, onda je mnogo lakše i bezbednije, ističe je gospodin Trajković.

Kompanija „Dunav osiguranje“ Banjaluka u 2016. godini nastavila je s tendencijom rasta po mnogim parametrima poslovanja, što je započelo promenom uprave u Beogradu i Banjaluci pre dve godine, rečeno je na konferenciji za novinare u sedištu „Dunava“ u Banjaluci.

U 2016. zaključeno je više od 102.000 polisa. To je u poređenju s pokazateljima iz 2014. rast za čak 46,3% ili 32.400 polisa. Trend rasta ostvaren je kontinuiranim zalaganjem u minulom periodu, a rezultati su bili evidentni i u poređenju 2015. sa 2014. godinom, kada je zabeležen rast prodatih polisa  od 21.600  ili 30,6%.

Lane je ostvarena premija osiguranja u iznosu od 21,4 miliona KM, što je u poređenju sa 2014. godinom više za 4,67 miliona KM ili 27,9%.  Ta tendencija  zabeležena je i u 2015. u poređenju sa 2014. godinom, kada je  povećanje dostiglo 12% ili nešto više od dva miliona KM, dok je  2016. u odnosu na 2015. godinu povećanje premije bilo 14,2% ili 2,7 miliona KM.

Tržišno učešće sa 8,7% u 2014. godini povećano je na 9,32% na kraju 2016. godine. U segmentu neživotnih osiguranja  tržišno učešće je sa 9,76%  u 2014. lane poraslo na 10,62%. „Dunav“ zаuzimа treće mesto na tržištu Republike Srpske.

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren 2015. godine sa  8.390 KM nastavljen je i u prošloj poslovnoj godini, kada je ostvareno 28.294 KM. Podsećanja radi, 2014. godine Kompanija je iskazala gubitak od 3,8 miliona KM, odnosno  više  od pet miliona KM, uključujući i  gubitak iz ranijih godina.

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd je u navedenom periodu dokapitalizovala društvo „Dunav osiguranje“ Banjaluka sa 10 miliona KM, i to šest miliona KM u 2015. godini i četiri miliona KM u 2016. godini.

Odmah su isplaćene sve zaostale obaveze po štetama i prema dobavljačima već u 2015. godini, i postignuta je zahtevana adekvatnost kapitala, kao najvažniji regulatorni zahtev, koji je garancija dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika.

Dokapitalizacijom u 2016. godini, a delom i sredstvima iz tekućeg poslovanja, postignuto je potpuno pokriće tehničkih rezervi u skladu s regulatornim zahtevima, koje obezbeđuje dugoročnu solventnost Društva. Tehničke rezerve povećane su  za 3,8 miliona KM ili 23,97% u poređenju sa  2014. godinom.

Usvojen je trogodišnji plan poslovanja, prema kome se očekuje dalji rast osiguranja kako broja prodatih polisa tako i visine premije osiguranja. Planirano je da do kraja 2019. godine visina premije dostigne 30,2 miliona KM, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast premije za 8,8 miliona KM ili 41,1%.

Trogodišnji plan obezbeđuje povećanje tržišnog učešća „Dunav osiguranja“ Banjaluka na tržištu Republike Srpske, redovno servisiranje svih obaveza, pozitivan finansijski rezultat od 152.000 KM, jačanje u pogledu regulatornih zahteva – povećanje tehničkih rezervi za 9,3 miliona KM ili 47,83%, odnosno ostvarivanja dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika, koji Kompaniju više ne mogu dovesti u poziciju iz 2014. godine. 

Jedan od najboljih vidova zaštite poljoprivredne delatnosti jeste osiguranje poljoprivrednih gazdinstava, rečeno je danas na edukativnom seminaru koji je Kompanija „Dunav osiguranje“ organizovala u saradnji s Poljoprivrednom stručnom službom Sombor.

„U Srbiji je osigurano oko 10 odsto ukupnih obradivih površina,  što je daleko od prakse razvijenih zemalja“, rekla je direktorka Regiona prodaje Sever „Dunav osiguranja“ Nataša Novčić Zubac.

Prema njenim rečima, to se, s jedne strane, objašnjava nivoom razvoja poljoprivredne proizvodnje, ali u znatnoj meri i razvojem svesti ljudi o značaju i potrebi osiguranja, posebno u poljoprivredi.

Zato kompanija „Dunav osiguranje“ i ove godine organizuje niz edukativnih radionica u gradovima širom Vojvodine, a danas su predstavnici Kompanije imali priliku da razgovaraju s poljoprivrednicima iz Sombora i okoline, koji su prethodno mogli da odslušaju predavanje o proizvodnji soje na somborskom ataru u prošloj godini.

„Svedoci smo velikog broja elementarnih nepogoda, posebno prethodnih godina, i promenjenih klimatskih uslova. Činjenica je da ne možemo predvideti šta će se desiti, i ono što je moguće uraditi jeste da se osiguraju konkretni poljoprivredni usevi i životinje“, rekla je Nataša Novčić Zubac.

Navodeći da je među prisutnima bilo mnogo onih koji već osiguravaju svoje useve, ona je istakla da je za njih veoma važno da, iako to godinama rade, svake godine obavezno provere šta su osigurali, od kojih rizika, na koliku vrednost...

„Posebno smo im skrenuli pažnju da treba da se raspitaju o samom procesu i proceduri procene i naknade šteta, pre svega u onom delu njihovog učešća u šteti, franšizi“, rekla je direktorka Regiona prodaje Sever.

S druge strane, kako kaže, na one koji do sada nisu osiguravali svoje useve apeluje se da se informišu o ponudi osiguranja na tržištu i uvere se da je ono što treba da ulože u osiguranje neuporedivo s onim što može biti oštećeno prilikom samo jedne nepogode.

Navodeći da od ukupnog procenta svih osiguranih useva „Dunav osiguranje“ osigurava oko 50 odsto, ona je istakla da su predmet osiguravajućeg pokrića useva najčešće posledice grada, udara groma i požara, a da ima i dopunskih rizika, kao što su oluja, prolećni mraz i poplava.

Direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor Vladimir Sabadoš kaže da poljoprivredna proizvodnja, koja je pod vedrim nebom, nikada nije u potpunosti sigurna i samim tim zavisi od spoljnih faktora.

„Uticaj tih faktora treba smanjiti, a jedan od načina, osim fizičkih kod voćnjaka ili blagovremene zaštite od bolesti životinja, jeste i osiguranje, kako bi poljoprivredni proizvođači, ako do nepredviđenih događaja dođe, mogli da ih saniraju“, rekao je Sabadoš.

Sabadoš kaže i da su na primeru štete od prošle godine, kada je jedno od oglednih polja za ratarsko-povrtarske kulture pogodio grad, poljoprivrednici mogli da vide koliko se prinos smanjuje i šta gube ako nemaju osiguranje.

Zato se u edukativnom centru, ali i u 35 sela i 15 salaških naselja na području delovanja Poljoprivredne stručne službe Sombor, organizuju predavanja.

„Osim predstavljanja značaja osiguranja, propagiramo i druge mere, kao što su subvencije za osiguranje koje odobrava Ministarstvo poljopriivrede“, rekao je Sabadoš.

Poljoprivredni proizvođač iz Sombora Aleksandar Čonić, koji obrađuje 20 hektara, kaže da već godinama osigurava sve useve.

Navodi da najviše proizvodi pšenicu, te da je u toj proizvodnji u Zapadnobačkom okrugu već godinama rekorder, sa prinosom većim od 10 tona po hektaru.

„Velika su ulaganja i zato sam se odlučio da osiguravam sve useve, naročito pšenicu“, rekao je Čonić, dodajući da se za „Dunav osiguranje“ odlučio zato što je najjača i najsigurnija osiguravajuća kuća koja korektno procenjuje štetu i uredno isplaćuje naknadu.

„Ulaganja u poljoprivredu prevelika su da se ne bi osigurala. Moj savet svima je da, ako ništa drugo, osiguraju bar minimalan prinos kako bi vratili ono što su uložili“, zaključio je Čonić.

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, Kompanija „Dunav osiguranje“, treću godinu zaredom, darovaće novogodišnjim paketićima devojčice i dečake koji borave u 88 ustanova širom Srbije. Više od 3.300 slatkih novogodišnjih paketića biće donirano deci ugroženoj zdravstvenim i egzistencijalnim problemima. Do kraja decembra direktori regiona i glavnih filijala „Dunava“, uz najlepše novogodišnje želje,uručiće paketiće deci u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Užicu, Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu, Mladenovcu, Lazarevcu, Zrenjaninu, Somboru, Leskovcu, Pančevu, Pirotu, Kruševcu, Požarevcu, Smederevu, Jagodini, Kragujevcu, Zaječaru, Čačku, Kraljevu, Šapcu, Valjevu i Novom Pazaru. - Srećni su oni koji daruju, ali i oni koji primaju poklone. Najveće bogatstvo je ako umemo da dajemo i da se radujemo poklonima.Ovom filantropskom akcijom najveća nacionalna osiguravajuća kuća „Dunav“ nastoji da obraduje najmlađe i učini im novogodišnje i božićne praznike veselijim. Verujem da će slatki novogodišnji paketići, a na području Glavne filijale osiguranja Zapad darivaćemo oko 330 paketića, ulepšati detinjstvo ovim divnim mališanima, kaže se u saopštenju Kompšanije „Dunav osiguranje“. Reč je o mališanima u domovima za nezbrinutu decu, prihvatilištima, domovima za mentalno obolelu decu i omladinu, brojnim humanitarnim udruženjima, bolnicama, socijalnim ustanovama, udruženjima za slepe i slabovide, specijalnim školama i predškolskim ustanovama.

ZLATIBOR – U susret predstojećim novogodišnjim praznicima i zimskoj sezoni, „Dunav turist“ je, kako je danas rečeno, za goste Odmarališta „Dunav“ na Zlatiboru pripremio specijalnu ponudu i bogat zabavni sadržaj.

Odmaralište „Dunav“ na Zlatiboru je, kako je u izjavi za Tanjug rekao direktor „Dunav turista“ Duško Kovačević, pripremilo za posetioce četvorodnevni novogodišnji paket, počev od 31. decembra do 3. januara, koji podrazumeva tri noćenja.

U paket je, kako je dodao, uključen svečani doček Nove godine, kao i repriza dočeka, uz adekvatan muzički program.
Novina u odnosu na prethodne godine je, prema njegovim rečima, ski škola za decu školskog uzrasta na padini neposredno pored objekta, kao i poseban novogodišnji zabavni sadržaj za decu koja će biti odvojena od roditelja za sam doček Nove godine i za reprizu.
 
Kada je reč o rezervacijama, trenutna situacija je, kako je naveo Kovačević, dobra i sve ide u skladu s planom.
„Rasprodali smo najkvalitetnije i najbolje smeštajne jedinice. Ostalo je još nekoliko soba, a očekujemo da ćemo već u toku sledeće nedelje rasprodati kompletan novogodišnji program, pošto je na samom Zlatiboru izuzetno velika tražnja, kao i u Odmaralištu ‘Dunav’“, rekao je Kovačević.
Direktor je ukazao na to da je sezona praktično povećana na dva meseca zbog pomeranja raspusta u Srbiji i u okolnim zemljama u prošloj godini, te da će, ukoliko bude dobra vremenska prognoza, odnosno adekvatan snežni pokrivač, popunjenost tog turističkog zdanja biti veća od 90 procenata.
Kovačević ističe i da veliko interesovanje vlada za kongresni turizam, ali je ono rezervisano za pojedine mesece u godini kao što su maj, jun i prva polovina jula, kao i oktobar i novembar.

„Ove godine na Zlatiboru, kao i u celoj Srbiji, zabeležen je znatan rast broja noćenja kako domaćih tako i stranih turista. Mi smo se u tu tendenciju uklopili, s tim da u našem odmaralištu beležimo rast veći od 25 posto u odnosu na prošlu godinu“, rekao je Kovačević.
Direktor Kovačević očekuje da će se ta tendencija intenzivnije nastaviti s izgradnjom auto-puta, jer će Zlatibor na taj način biti dostupniji i za vikend-turizam, kao i za velike kongrese koji će se, kako je naveo, iz Beograda zasigurno preseliti na Zlatibor.
Odmaralište „Dunav“ predstavlja moderan objekat koji sa svojim kapacitetima i opremom gostima pruža kompletan ugođaj, bilo da se radi o odmoru ili realizaciji poslovnih aktivnosti. Odmaralište se prostire na gotovo 2.600 kvadratnih metara.
Posetiocima su na raspolaganju 24 sobe i sedam apartmana, zatim velnes i fitnes centri s odgovarajućim programom, bilijar sala, restoran sa 105 mesta, galerija i atrijum, kao i moderno opremljen kongresni salon sa 150 mesta i VIP salon sa 16 mesta.
Ukoliko želite da budete deo novogodišnjeg slavlja i zimske zlatiborske idile u Odmaralištu „Dunav“ u centru Zlatibora, telefoni za rezervacije su 031/842 181 i 031/ 841 126, a detaljnije informacije o sadržaju ponude dostupne su na internet adresi www.dunavturist.rs, poručuju iz Odmarališta „Dunav“.
 

Dunav osiguranje“ je u gradskoj opštini Sopot, na obroncima Kosmaja, organizovalo sedmu edukativnu radionicu „Žene u agrobiznisu“, na kojoj su predstavljene brojne pogodnosti osiguranja za poljoprivrednike. Mnoštvo okupljenih poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača organske hrane i meštana tog kraja, pokazalo je zainteresovanost za osiguranje. Poljoprivredni proizvođači u Srbiji sve više imaju problema sa prirodnim nepogodama koji im uništavaju prinose, zbog čega je neophodno da kroz osiguranje zaštite svoj mukotrpan rad, ocenili su danas učesnici radonice. Regionalni direktor kompanije Dunav osiguranje Rade Badža je rekao da interesovanje za osiguranje prinosa i zemljišta nije veliko, zbog čega je potrebno uložit dodatne napore kako bi se situacija promenila. On je naveo da je od pet miliona hektara obradivog zemljišta u Srbiji osigurano svega 20 odsto. "Poljoprivrednici moraju biti svesni odgovornosti za trud i sredstva koja ulažu u proizvodnju, država mora da podstiče stvaranje novog dohotka koji je značajan u domenu agrara i uzgajanja životinja, a osiguravači radeći na masovnosti treba da omoguće što povoljnije cene i uslove plaćanja premija osiguranja tako da su podjednako dostupni malim, velikim i srednjim proizvodačima", istakao je Badža. Ipak, kako je naveo, najveće je interesovanje u segmentu voćarstva i ratarstva, kao vodećih poljoprivrednih grana, jer svaki novi zasad, nova kultura ili način organizacije proizvodnje, uz korišćenje finansijskih podsticaja obavezuje na osiguranje kao zaštitu od nepogoda. Govoreći o pogodnostima koje kompanije “Dunav osiguranje” nudi korisnicima, Badža je naveo da su one produkt rezultata koje imaju u određenoj oblasti osiguranja. Za kolektivna osiguranja će biti posebnih pogodnosti u vidu značajnog sniženja premije, a za one koji nisu imali štetu biće takođe dodatnih pospusta, rekao je Badža podsetivši da “Dunav osiguranje”, kao potpisnik ugovora sa Vladom Srbije, omogućava subvenciju od 40 odsto koja je uključena u cenu naplate. On je dodao i da će broj štetnih tj. gradobitnih dana, koji je ove godine bio iznad proseka, značajno uticati da premije osiguranja budu usklađene sa visinama štete koja je isplaćena u toku godine. Osiguravači, osim tehničkih uslova koje nude poljoprivrednim proizvodačima, rade mnogo i na popularizaciji i edukaciji kako bi što pre postali svesni pogodnosti koje nudi osiguranje u vidu zaštite njihovih proizvodnih i poslovnih interesa, rekao je Badža. Tim povodom je i Kompanija organizovala u Sopotu sedmu edukativnu radionicu "Žene u agrobiznisu" na kojoj su, velikom broju učesnika, predstavljene brojne pogodnosti osiguranja za poljoprivrednike. Predsednik Opštine Sopot Živorad Milosavljević je rekao da je osiguranje sastavni deo svake ozbiljne poljoprivredne proizvodnje, jer ona najviše zavisi od vremenskih uslova. On je naveo da je područje opštine Sopot pogodno za proizvodnju, te da se stalno otvaraju novi voćarski kompleksi, ali da je pored novina koje se uvode u smislu mehaničke zaštite zasada, potrebno i osiguranje poseda i proizvoda. Poljoprivredni proizvođač Miroslav Blagojević je rekao da skoro dve decenije osigurava svoje proizvode kod “Dunav osiguranja” i da je izuzetno zadovoljan saradnjom. On je istakao da je tokom ove godine imao štetu od grada na lubenicama zbog čega su stručnjaci iz osiguranja izašli na teren kako bi procenili štetu, te da sad čeka naknadu.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Мај 2017 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31